Gedragsregels

Gedragsregels

We willen op een prettige manier met elkaar omgaan

Omgang- en gedragsregels ten behoeve van de straatpastor, bestuursleden en de vrijwilligers van het Straatpastoraat Den Bosch (juli 2020)

Onderstaande gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag te voorkomen. Onder dit ongewenst gedrag valt iedere vorm van seksueel getint of machtsmisbruik.

Onder ongewenst gedrag verstaan we onder andere:
pesten, discriminatie en verbaal geweld, seksuele intimidatie, verbale of fysieke bedreiging
diefstal wordt niet getolereerd
we gaan discreet om met vertrouwelijke informatie

Het Straatpastoraat Den Bosch beschouwt ongewenst gedrag in deze zin als een serieuze zaak en wil het daarom met zorgvuldigheid behandelen en daar waar mogelijk voorkomen.

Indien iemand meent dat deze omgangs- en gedragsregels overtreden zijn of worden mag men, naar eigen inzicht contact opnemen met een van de leden van het bestuur en/of met de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Voor wat betreft de overtredingen van bestuursleden geldt dat zij contact opnemen met andere leden van het bestuur en/of de vertrouwenspersoon.

Onder straatpastor wordt verstaan de pastor die in loondienst is bij het Straatpastoraat Den Bosch, en volgens zijn of haar dienstverband de taak heeft om als pastoraal werker werkzaam te zijn voor dak- en thuislozen en die voorgaat in de kerkelijke diensten.

Onder vrijwilligers worden zij verstaan die vrijwillig werkzaamheden verrichten ten behoeve van het Straatpastoraat Den Bosch, optreden als gastheer of -vrouw tijdens de spreekuren en de diensten van het Straatpastoraat Den Bosch, dan wel als vrijwilliger die pastorale gesprekken heeft met dak- en thuislozen.

Onder onafhankelijke vertrouwenspersoon wordt verstaan de persoon die als zodanig is aangewezen door het bestuur en die door de vrijwilliger of straatpastor kan worden ingeschakeld indien de hieronder omschreven gedragsregels niet zijn gevolgd. Vertrouwenspersoon is de heer Embregt Wever. Via embregtwever@gmail.com kunt u hem bereiken.


De gedragsregels zijn:

1.     De straatpastor, de vrijwilligers en de leden van het bestuur zorgen ervoor dat de omgeving en de sfeer zodanig is dat iedereen zich veilig kan voelen.

2.     De straatpastor, de vrijwilligers en de bestuursleden onthouden zich ervan elkaar te bejegenen op een manier die door straatpastor, de vrijwilligers en bestuursleden als aantasting van zijn of haar waardigheid of als grensoverschrijdend kan worden opgevat.

3.     De straatpastor, de vrijwilligers, de dak- en thuislozen en de bestuursleden gaan met respect met elkaar om.

4.     De straatpastor, de vrijwilligers en de bestuursleden betreden niet ongevraagd het klooster San Damiano waarin het Straatpastoraat Den Bosch zijn spreekuren en diensten houdt. Bezoekers van de spreekuren worden niet zonder begeleiding van de straatpastor of een vrijwilliger doorgeleid of -gestuurd het bewonersdeel van het klooster in.

5.     De straatpastor, de vrijwilligers en de bestuursleden beschermen elkaar tegen schade veroorzaakt door seksuele intimidatie of (machts-)misbruik. Als iemand vermoedens heeft of op de hoogte is van misbruik, dan meldt hij/zij het direct bij een van de leden van het bestuur of bij de bovengenoemde onafhankelijke vertrouwenspersoon. In het laatste geval stelt deze het bestuur hiervan geanonimiseerd op de hoogte.

6.     Het bestuur is te allen tijde verplicht actie te ondernemen in geval (van het serieuze vermoeden) van misbruik, zeker indien daarbij een minderjarige is betrokken of indien er anderszins sprake is van een ongelijke machtsverhouding.

7.     Vrijwilligers zorgen voor een zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag.

8.     Bij werving van nieuwe vrijwilligers wordt nadrukkelijk besproken welke verwachtingen er leven aan de zijde van het bestuur en dat ondertekening door de nieuwe vrijwilliger van de gedragscode gevraagd wordt. Ook wordt de nieuwe vrijwilliger alleen aangesteld met een Verklaring Omtrent Gedrag. De ondertekende gedragscode en de Verklaring Omtrent Gedrag worden zorgvuldig bewaard bij het secretariaat van het Straatpastoraat Den Bosch.

9.     Indien daartoe besloten wordt door het bestuur zijn de straatpastor, de bestuursleden en alle vrijwilligers bereid een daartoe geselecteerde cursus/training ter voorkoming van ongewenst gedrag te volgen.

10.   De straatpastor, de vrijwilligers en de bestuursleden houden zich aan het beleid, zoals dat is vastgesteld door het bestuur van het Straatpastoraat Den Bosch ten aanzien van het respecteren van elkaars privacy, o.a. door geen naar personen herleidbare teksten, foto’s of ander beeldmateriaal op sociale media publiekelijk te maken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van betrokkene.

11.   De straatpastor, de vrijwilligers en de bestuursleden houden zich aan het beleid, zoals dat is vastgesteld door het bestuur ten aanzien van het omgaan met persoonsgegevens. Dat beleid voldoet aan de eisen die gesteld worden door de Algemene Verordening Persoonsgegevens en aan de overige bepalingen in deze omgangs- en gedragsregels.

12.   De straatpastor, de vrijwilligers en de bestuursleden houden zich aan de afspraken, zoals vastgesteld door het bestuur, die bedoeld zijn om de zaken tussen vrijwilligers onderling, tussen de straatpastor en de vrijwilligers en tussen vrijwilligers, straatpastor en bestuursleden te regelen en zo de gang van zaken in het klooster San Damiano en elders soepel te lasten verlopen.

13.   Bij het reserveren van vergaderruimten of andere ruimtes voor bijeenkomsten in het klooster San Damiano worden de afspraken die daarover gemaakt zijn en zijn vastgesteld door het bestuur in overleg met het coördinatieteam van het klooster zorgvuldig nagekomen.

14.   Tijdens de bijeenkomsten in het klooster wordt niet gerookt.

15.   De straatpastor, de vrijwilligers en bestuursleden zijn zich ervan bewust dat er spaarzaam moet worden omgegaan met energie en water en dragen maximaal bij aan een zo duurzaam mogelijk gebruik van het klooster.

16.   Waarin deze gedragsregels eventueel niet voorzien en bij verschil van interpretatie van deze gedragsregels is de “Gedragscode Pastoraat” zoals op 10 april 2018 door de Nederlandse bisschoppen vastgesteld van toepassing.

17.   Aan straatpastor, vrijwilligers en bestuursleden wordt een exemplaar van deze omgangs- en gedragsregels alsmede van de Gedragscode Pastoraat als hiervoor vermeld ter beschikking gesteld.

18.   Deze omgangs- en gedragsregels zullen worden gepubliceerd op de website van het Straatpastoraat Den Bosch.